array_multisort — 对多个数组或多维数组进行排序

Example:

1、二维数组排序

 1. <?php
 2. $array = [
 3. array('id' => 1, 'view' => 36),
 4. array('id' => 2, 'view' => 38),
 5. array('id' => 3,'view' => 48)
 6. ];
 7. array_multisort(array_column($array,'view'),SORT_DESC,$array);
 8. print_r($array);
 9. ?>

以上例程会输出:

 1. Array
 2. (
 3. [0] => Array
 4. (
 5. [id] => 3
 6. [view] => 48
 7. )
 8. [1] => Array
 9. (
 10. [id] => 2
 11. [view] => 38
 12. )
 13. [2] => Array
 14. (
 15. [id] => 1
 16. [view] => 36
 17. )
 18. )
 19. array_column() //返回数组中指定的一列. 作为排序的基础数组,
 20. SORT_DESC //表示的是按降序排序
 21. $array //是要操作的数组.

Example:

2、不区分大小写字母排序

SORT_STRING 和 SORT_REGULAR 都是区分大小写字母的,大写字母会排在小写字母之前。

要进行不区分大小写的排序,就要按照原数组的小写字母拷贝来排序。

 1. <?php
 2. $array = array('Alpha', 'atomic', 'Beta', 'bank');
 3. $array_lowercase = array_map('strtolower', $array);
 4. array_multisort($array_lowercase, SORT_ASC, SORT_STRING, $array);
 5. print_r($array);
 6. ?>

以上例程会输出:

 1. Array
 2. (
 3. [0] => Alpha
 4. [1] => atomic
 5. [2] => bank
 6. [3] => Beta
 7. )
点赞 ( 0 )

0 条评论

发表评论

人生在世,错别字在所难免,无需纠正。

插入图片
s
返回顶部